อาชีวอนามัย คืออะไร?. (Occupation Health)

อาขีวอนามัยเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดการเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรคปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดว่า งานอาชีวอนามัยควรมีองค์ประกอบดังนี้.
1. การส่งเสริม (promotion) และ ธำรงรักษา (maintenace) ให้คนทำงานได้มีสุขภาพทางร่างกาย(physical) สุขภาพจิตใจ(mental)ที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม(social wellbeing)
2. การป้องกัน(prevention) คนทำงานมิให้มีสุขภาพเสื่อมโทรม อันมีสาเหตุมาจากการทำงาน
3. การป้องกัน(protection) คนทำงาน มิให้ทำงานเสี่ยงอันตราย
4. การจัดการงาน(placing) คนทำงาน ให้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
5. การปรับคนให้เข้ากับงานและปรับงานให้เข้ากับคน(Adeptation)

ดังนั้นการทำให้ผู้ประกอบอาชีพทั้งหลายมีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการบริการด้ายอาชีวอนามัย (Occupational Health Service) ขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่างๆในสถานประกอบการ เช่น การทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี การทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง และเชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

 

โฆษณา

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s